ARTYKUŁY

ARTYKUŁY

Technologie dezodoryzacji powietrza – doświadczenia i praktyczne wdrożenia firmy THOLANDER w oczyszczalniach ścieków, zakładach przeróbki odpadów oraz zakładach przemysłowych

Wzrost wymagań w zakresie jakości środowiska zwiększa wysiłki na rzecz ograniczenia szkodliwego i uciążliwego oddziaływania obiektów gospodarki ściekowej i komunalnej, instalacji przeładunkowych odpadów, kompostowni oraz obiektów z innych gałęzi przemysłu m.in. spożywczego i przetwórczego, hodowli zwierząt, zakładów papierniczych, przemysłu tytoniowego. Usuwanie nieprzyjemnych zapachów wymaga szczegółowej analizy i oceny przez właściwe podejście do oczyszczania powietrza, zarówno podczas planowania na etapie uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, fazie projektowania jak i podczas eksploatacji obiektu.

Ograniczanie uciążliwości zapachowej

Zakłady przeróbki odpadów stanowią zespół mechaniczno-biologicznych technik dostosowanych do rodzaju przetwarzanych odpadów, których dobór oraz efektywność są podporządkowane celowi przetwarzania i sposobowi zagospodarowywania produktów. Ze względu na swoją specy­fikę powyższe zakłady stanowią źródła emisji uciążliwych dla środowiska substancji zapachowych.

Metody usuwania złowonnych zanieczyszeń gazowych – porównanie technologii

Artykuł ma na celu ogólną charaktery­stykę najbardziej popularnych technik oczysz­czania powietrza: biofiltracji, absorpcji chemicznej oraz adsorpcji na węglu aktywnym.

Zakłady przeróbki odpadów: Carpentras (case study)

W ostatnich trzech latach dla kompostowni zlokalizowanych w Carpentras, Martinique, Montpellier, Deux-Sevres i St. Lo firma Tholander Ablufttechnik GmbH opracowała i wdrożyła system oczyszczania gazów odlotowych, oparty na dwustopniowej instalacji, składającej się z wielostopniowego skrubera o krzyżowym przepływie faz oraz instalacji biofiltracji.

Zakłady przeróbki odpadów: Neumünster (case study)

Jednym z przykładów wykorzystania technologii firmy Tholander jest zakład przetwarzania odpadów w Neumünster w północnych Niemczech, dla którego opracowaliśmy i wdrożyliśmy zaawansowany technologicznie wielostopniowy system oczyszczania zanieczyszczeń gazowych o regulowanej wydajności 104000 m3/h w ciągu dnia i 68000 m3/h w nocy.