PRZEKRYCIA DACHOWE

PRZEKRYCIA DACHOWE
– Hermetyzacja źródeł zanieczyszczeń

W oczyszczalniach ścieków i w innych zakładach przemysłowych ma miejsce emisja substancji zapachowych i zanieczyszczonego powietrza do atmosfery. W celu zmniejszenia tego szkodliwego oddziaływania na środowisko proponujemy hermetyzację źródeł emisji zanieczyszczeń przez zastosowanie Laminatowych Przekryć Budowlanych (LPB) naszej konstrukcji.

Biofiltry z przekryciem dachowym

idealne dopasowanie

Laminatowe przekrycia budowlane LPB wykonujemy według indywidualnej dokumentacji technicznej uzgodnionej z Zamawiającym.

Gwarantujemy optymalny dobór kształtu do masy przekrycia z uwzględnieniem występujących obciążeń.

pełna dokumentacja

Dokumentacja stanowi integralną część dostawy LPB i obejmuje:

  • inwentaryzację źródła emisji zanieczyszczań,
  • projekt techniczno-budowlany, do uzyskania pozwolenia na budowę,
  • pozwolenie na budowę (na życzenie Zamawiającego),
  • projekt wykonawczy i niezbędne obliczenia,
  • instrukcję montażu (w przypadku montażu przez Zamawiającego),
  • dokumentację powykonawczą z atestami i uznaniami na zastosowane materiały.
trwały materiał

Materiałem bazowym do produkcji kompozytów są żywice syntetyczne zbrojone. W zależności od środowiska pracy kompozytowe przykrycia mogą być wykonywane z żywic poliestrowych, winyloestrowych lub epoksydowych.

skuteczne odprowadzanie wody

Odprowadzanie z LPB wody pochodzącej z opadów atmosferycznych może być realizowane przez:

  • konstrukcyjne nachylenie laminatowych elementów przekrycia na zewnątrz zbiornika (na tereny przyległe do zbiornika);
  • konstrukcyjne nachylenie laminatowych elementów przekrycia na zewnątrz zbiornika oraz system rynien poziomych i pionowych do instalacji burzowych;
  • konstrukcyjne nachylenie laminatowych elementów przekrycia do wewnątrz zbiornika i system syfonów odwadniających.
odporność na czynniki chemiczne i atmosferyczne

LPB są zabezpieczone od strony agresywnego środowiska mediów chemoodpornymi powłokami, a od strony atmosfery kolorowymi powłokami (do wyboru przez Zamawiającego według kolorystyki palety RAL).

wyposażenie

Wyposażenie przekryć stanowią takie elementy jak: włazy rewizyjne, wywietrzniki, czerpnie powietrza, okapniki, rynny okapowe i spustowe, ciągi komunikacyjne, artykuły śrubowe i uszczelki oraz inne według życzenia Zamawiającego.

w zgodzie z normami

Uwzględniając wymagania Zamawiającego, przekrycia mogą spełniać wymagania obowiązujących norm, jako rozprzestrzeniające ogieńnierozprzestrzeniające ognia, dla stref zagrożenia wybuchem, dla zbiorników z wodą pitną lub dla zbiorników z substancjami niebezpiecznymi.