Zakłady przetwarzania odpadów: Carpentras

Zakłady przetwórstwa odpadów: Carpentras (case study)

W ostatnich trzech latach dla kompostowni zlokalizowanych w Carpentras, Martinique, Montpellier, Deux-Sevres, St. Lo firma Tholander Ablufttechnik GmbH opracowała i wdrożyła system oczyszczania gazów odlotowych, oparty na dwustopniowej instalacji składającej się z wielostopniowego skrubera o krzyżowym przepływie faz oraz instalacji biofiltracji.

Opis instalacji

W trakcie procesu dezodoryzacji zanieczyszczone związkami zapachowymi powietrze z kompostowni poddawane jest procesowi absorpcji w wielokolumnowym mokrym skruberze o wysokiej efektywności usuwania zanieczyszczeń. Powietrze przepływa poziomo przez szereg kolumn (od jednej do kilku), w których ma ono kontakt z cieczą zawierającą substancje neutralizujące odoranty w nim zawarte. Podstawą funkcjonowania tego typu urządzeń jest przepływ krzyżowy zanieczyszczonego gazu względem zraszającej cieczy. Układ ten posiada niskie spadki ciśnienia zraszającej cieczy i gwarantuje niskie koszty eksploatacji. Takie rozwiązanie umożliwia zastosowanie wielostopniowej absorpcji zanieczyszczeń bez konieczności dodatkowych połączeń pomiędzy osobnymi urządzeniami. W kolumnach urządzenia ciecz zawierająca neutralizujące odory związki chemiczne jest rozdeszczona jest na elementach konstrukcyjnych kolumny złoża, zwiększając w ten sposób powierzchnię kontaktu. Każdy etap oczyszczania powietrza posiada oddzielny separator kropel uniemożliwiający przemieszczanie się kropel z jednego etapu do drugiego. Przy wykorzystaniu tego typu konstrukcji można usuwać równocześnie zanieczyszczenia o zróżnicowanej strukturze fizyko-chemicznej. W jednej kolumnie np. można usuwać amoniak (NH3) poprzez zraszanie zanieczyszczonego powietrza kwasem siarkowym, a na dalszych stopniach (kolumna II i III) można usuwać siarkowodór (H2S) czy tiole (merkaptany) przez dawkowanie nadtlenku wodoru (H2O2). Dobór i zastosowanie chemikaliów uzależniony jest od koncentracji, rodzaju zanieczyszczeń i pożądanej efektywności procesu.

Dawkowanie chemikaliów jest w pełni zautomatyzowane i kontrolowane na każdym etapie poprzez pomiar wartości pH i redox, co pozwala na zminimalizowanie kosztów procesu. Skrubery o krzyżowym przepływie faz są wykonane z tworzywa wzmacnianego włóknem szklanym (FRP) przez co odporne są na korozję i panujące warunki pogodowe. Powietrze poddane obróbce chemicznej, wychodzące ze skrubera jest następnie kierowane do biofiltra. Unieszkodliwianie zanieczyszczeń w wyniku procesu adsorpcji ma miejsce w swobodnie usypanym, organicznym materiale filtrującym (tj. kora i korzenie drzew, tarcica, wrzosy, torf), składającym się z kilku warstw o zróżnicowanej strukturze przestrzennej.

Instalacja biofiltracji

Bakterie zgromadzone w materiale filtrującym rozkładają niepożądane związki chemiczne i przekształcają je w produkty obojętne dla środowiska tj. woda, dwutlenek węgla, sole mineralne i biomasa. Podstawowym wymogiem dobrego funkcjonowania biofiltra jest zadbanie o odpowiednie warunki niezbędne do prawidłowego przebiegu procesu. Ważnym czynnikiem jest zapewnienie optymalnej wilgotności i temperatury gazu dolotowego do materiału filtrującego, wartości pH oraz stałej zawartości wody w materiale filtrującym dla zachowania odpowiedniej proporcji prędkości adsorpcji.

Dla wyżej wspomnianych projektów zostały wybudowane biofiltry – dla kompostowni w Carpentras o powierzchni filtrującej 160 m2, na Martynice o powierzchni 660 m2, Montpellier o łącznej powierzchni 1440 m2 ze stacją dozującą, w Deux-Sevres – 608 m2 ze stacją dozowania.

carpentras

Kompostownia
Biofiltr zadaszony, Montpellier, 180 000 m³/h