PRZEKRYCIA DACHOWE

PRZEKRYCIA DACHOWE – hermetyzacja źródeł zanieczyszczeń

W oczyszczalniach ścieków i w innych zakładach przemysłowych ma miejsce emisja substancji zapachowych i zanieczyszczonego powietrza do atmosfery. W celu zmniejszenia tego szkodliwego oddziaływania na środowisko proponujemy skuteczną hermetyzację źródeł emisji zanieczyszczeń przez zastosowanie laminatowych przekryć budowlanych (LPB) naszej konstrukcji.

Biofiltry z przekryciem dachowym

Idealne dopasowanie

Laminatowe przekrycia budowlane wykonujemy według indywidualnej dokumentacji technicznej uzgodnionej z Zamawiającym. Gwarantujemy optymalny dobór kształtu do masy przekrycia z uwzględnieniem występujących obciążeń.

Trwały materiał

Materiałem bazowym do produkcji kompozytów są żywice syntetyczne zbrojone. W zależności od środowiska pracy kompozytowe przykrycia mogą być wykonywane z żywic poliestrowych, winyloestrowych lub epoksydowych.

Laminowane przekrycia dachowe są zabezpieczone od strony agresywnego środowiska mediów chemoodpornymi powłokami, a od strony atmosfery kolorowymi powłokami (do wyboru przez Zamawiającego według kolorystyki palety RAL).

W zgodzie z normami

Uwzględniając warunki Zamawiającego, przekrycia mogą spełniać wymagania obowiązujących norm, jako rozprzestrzeniające ogień, nierozprzestrzeniające ognia, dla stref zagrożenia wybuchem, dla zbiorników z wodą pitną lub dla zbiorników z substancjami niebezpiecznymi.

Pełna dokumentacja

Dokumentacja stanowi integralną część dostawy laminowanych przekryć dachowych i obejmuje:

  • inwentaryzację źródła emisji zanieczyszczań,
  • projekt techniczno-budowlany, do uzyskania pozwolenia na budowę,
  • pozwolenie na budowę (na życzenie Zamawiającego),
  • projekt wykonawczy i niezbędne obliczenia,
  • instrukcję montażu (w przypadku montażu przez Zamawiającego),
  • dokumentację powykonawczą z atestami i uznaniami na zastosowane materiały.
Skuteczne odprowadzanie wody

Odprowadzanie z laminowanych przekryć dachowych wody pochodzącej z opadów atmosferycznych może być realizowane przez:

  • konstrukcyjne nachylenie laminatowych elementów przekrycia na zewnątrz zbiornika (na tereny przyległe do zbiornika),
  • konstrukcyjne nachylenie laminatowych elementów przekrycia na zewnątrz zbiornika oraz system rynien poziomych i pionowych do instalacji burzowych,
  • konstrukcyjne nachylenie laminatowych elementów przekrycia do wewnątrz zbiornika i system syfonów odwadniających.
Wyposażenie

Wyposażenie przekryć stanowią takie elementy jak: włazy rewizyjne, wywietrzniki, czerpnie powietrza, okapniki, rynny okapowe i spustowe, ciągi komunikacyjne, artykuły śrubowe i uszczelki oraz inne według życzenia Zamawiającego.